Področja pravnega delovanja

Javno – zasebna partnerstva in koncesije

Strankam svetujemo na področju javno-zasebnega partnerstva s ciljem omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, ki so v javnem interesu in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu ter zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb.

Naša odvetniška pisarna svetuje pri izbiri najprimernejše oblike javno-zasebnega partnerstva – koncesijskega, javnonaročniškega oziroma statusnega partnerstva (z ustanovitvijo pravne osebe, s prodajo deleža, z nakupom deleža), pri vprašanjih razporeditve tveganj v razmerju javno-zasebnega partnerstva ter celovito svetuje v postopkih javno-zasebnega partnerstva, t.j. v predhodnem postopku, pri pripravi vseh potrebnih sklepov, aktov, javnih razpisov, pogodbe in druge dokumentacije. Prav tako svetujemo v fazi izvajanja same pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pri nadzoru nad njenim izvajanjem in pri morebitnih sporih med javnim in zasebnim partnerjem.

Strankam svetujemo tudi pri vseh drugih vrstah in oblikah koncesijkih razmerji oz. sklepanja koncesij.

javno-zasebna-partnerstva-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: