Področja pravnega delovanja

Delovno pravo in pravo socialne varnosti

Na področju delovnega prava svetujemo glede vseh vprašanj iz delovnega razmerja, odnosov med delodajalcem in delavcem, pogojev dela, pogodbenega urejanja delovnega razmerja in prenehanja delovnega razmerja. Delodajalcem svetujemo pri pripravi in po dogovoru tudi pripravimo vse akte, ki so potrebni za urejanje delovnih razmerij (kolektivne pogodbe, splošne akte, pogodbe o zaposlitvi, druge vrste pogodb povezanih z delovnim pravom ipd.). Svetujemo in sodelujemo v disciplinskih postopkih ter postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi. Posredujemo pri reševanju konfliktov med delodajalci in delavci. Delodajalce in delavce zastopamo pred sodišči in drugimi organi.

Več

Naše storitve s področja delovnega prava zajemajo:

  • svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi
  • svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi osebami, urejanje statusa poslovodnih oseb
  • svetovanje in sodelovanje pri pripravi kolektivnih pogodb, splošnih aktov, pravilnikov, kodeksov in drugih internih aktov delodajalca
  • svetovanje in sodelovanje v postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi
  • svetovanje in vodenje postopkov odpovedi delovnega razmerja večjemu številu delavcev, priprava programov razreševanja presežnih delavcev
  • svetovanje in sodelovanje pri uvedbi in vodenju disciplinskih postopkov
  • svetovanje glede varstva pri delu in pogojev dela
  • posredovanje pri reševanju kolektivnih sporov
  • izvajanje anti-mobing programov
  • zastopanje delodajalcev in delavcev pred delovnim in socialnim sodiščem ter drugimi organi

Pravo socialne varnosti:

Na področju prava socialne varnosti nudimo našim strankam pravno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanje. Stranke zastopamo in jim nudimo pomoč v vseh postopkih pred Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in centri za socialno delo, in sicer tako na prvi stopnji kot tudi pred vsemi pritožbenimi organi. Naše stranke zastopamo tudi v socialnih sporih pred sodišči.