Področja pravnega delovanja

Konkurenčno pravo

Naše storitve vključujejo storitve svetovanja in zastopanja na področju konkurenčnega prava, in sicer pred nacionalnim organom za varstvo konkurence, Evropsko komisijo in sodišči. V okviru storitev vam nudimo celovito podporo pri priglasitvi koncentracije, svetujemo glede omejitev, ki jih nalaga konkurenčno-pravna zakonodaja pri poslovanju na trgu (prepoved omejevalnih sporazumov, zlorabe prevladujočega položaja, dejanj nelojalne konkurence) s ciljem zagotoviti skladnost vašega poslovanja ter nudimo zastopanje v postopkih kršitev konkurenčno–.pravne zakonodaje. Svetujemo in zastopamo tako v upravnih postopkih, postopkih o prekrških kot tudi v civilnih postopkih.

Naši strokovnjaki sodelujejo na večjih izobraževanjih in dogodkih, kjer v vlogi moderatorja ali predavatelja pokrivajo različne tematike s področja konkurenčnega prava. Predavajo tudi na internih izobraževanjih pri posameznih gospodarskih subjektih, ki jih ti organizirajo za svoje zaposlene. Aktivni pa so tudi na področju pisnih prispevkov, saj so avtorji številnih člankov, tudi v mednarodnih publikacijah, in posameznih členov komentarja zakona s področja konkurenčnega prava (ZPOmK-1).

Več

V okviru storitev vam nudimo celovito podporo pri priglasitvi koncentracije (združitvi, pridobitvi kontrole, ustanovitvi skupnega podjetja), in sicer od ugotavljanja izpolnjevanja pravnih in ekonomskih pogojev za nastop koncentracije do opredelitve upoštevnih trgov in analize vpliva koncentracije na teh trgih. Svetujemo in zastopamo vas med celotnim postopkom priglasitve – priprava obrazca za priglasitev koncentracije, pridobivanje in posredovanje dodanih podatkov v postopku presoje koncentracije, zastopanje na morebitnih ustnih obravnavah, svetovanje glede predloga korektivnih ukrepov, vlaganje pravnih sredstev.

Svetujemo vam tudi na področju omejevalnih ravnanj, do katerih prihaja preko omejevalnih sporazumov in zlorab prevladujočega položaja. V zvezi s tem vam nudimo svetovanje pri vseh oblikah pogodbenih odnosov, zlasti na področju distribucije, franšize, dobave, licenc in drugih oblik poslovnega sodelovanja. Strankam z oblikovanjem ustreznih predlogov pomagamo, da svoje poslovne odnose uredijo na način, da so skladni s konkurenčno-pravno zakonodajo. V primeru postopkov pred organi, pristojnimi za varstvo konkurence, pa strankam nudimo celotno podporo svetovanja in zastopanja, in sicer od pravne pomoči ob preiskavah pri strankah, priprave izjave o povzetku relevantnih dejstev, svetovanja glede predloga zavez do vlaganja pravnih sredstev.

Nenazadnje svetujemo tudi v civilnih zadevah, še posebej na področju odškodninskih zahtevkov, kjer strankam svetujemo, kako učinkovito uveljaviti svojo pravico do povračila škode, ki je posledica protikonkurenčnih ravnanj.

Konkurencno-pravo-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: