Področja pravnega delovanja

Pravo javnega naročanja

Javno naročanje predstavlja pomemben del v poslovanju številnih gospodarskih subjektov, ki vstopajo v poslovne odnose z naročniki. Naša odvetniška družba z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju nudi storitve svetovanja tako naročnikom kot ponudnikom in zagotavlja hiter in strokoven odziv na podlagi veljavne zakonodaje, upoštevaje prakso, ki sta je razvila Državna revizijska komisija in Sodišče Evropske unije.

Naši strokovnjaki sodelujejo na večjih izobraževanjih in dogodkih s področja javnega naročanja, kjer aktivno nastopajo v vlogi programskega vodja, moderatorja ali predavatelja. Sodelujejo tudi kot izvajalci usposabljanj na Upravni akademiji. Prav tako pripravljamo in izvajamo delavnice ter strokovna izobraževanja za ponudnike ter naročnike s poudarkom na praktičnih vidikih oddaje javnih naročil. Aktivni pa smo tudi na področju pisnih prispevkov, saj so naši strokovnjaki avtorji številnih člankov, komentarja in priročnika s področja javnega naročanja.

Naši odvetniki in svetovalci pri svojem vsakdanjem delu na področju javnih naročil uporabljalo tudi bazo IUS INFO – jedra odločb Državne revizijske komisije.

Več

Svetovanje naročnikom:

Naročnikom svetujemo skozi celoten postopek javnega naročanja oziroma že od trenutka identifikacije naročnikovih potreb, da se primerno oblikuje predmet javnega naročila, izbere ustrezen postopek javnega naročanja, zagotovi potrebne objave ter nudi pojasnila potencialnim ponudnikom. Tesno sodelovanje z naročniki in njegovimi strokovnimi službami znatno pripomore k oblikovanju takšne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere se lahko zagotovi podlaga za izbor usposobljenega ponudnika – kasneje sopogodbenika naročnika. Poseben poudarek tako namenimo tudi oblikovanju pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je bistvena v izvedbeni fazi. Nadalje svetujemo tudi v pri odpiranju prijav oziroma ponudb, morebitnih pogajanjih, v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, dopolnjevanja ponudb vse do izdaje ene od zakonsko predvidenih odločitev o oddaji javnega naročila ter tudi v morebitnih predrevizijskih postopkih, ko naročnik nastopa v vlogi prvostopenjskega organa.

Svetovanje ponudnikom:

S ponudniki sodelujemo v vseh fazah javnega naročanja. Za ponudnike je namreč že faza priprave prijave oziroma ponudbe zelo pomembna, saj bo s tem, ko bo sestavil in oddal dopustno ponudbo, lahko konkuriral za pridobitev posla. Ponudnikom tako svetujemo v zvezi z izpolnjevanjem in izkazovanjem posameznih pogojev in zahtev javnega naročila ter tudi pri oblikovanju vprašanj na Portal javnih naročil, v primeru da jim naročnik s svojimi pogoji onemogoča sodelovanje oziroma ko se pojavi potreba po pojasnilu posameznih določil. Prav tako ponudnikom svetujemo pri vseh drugih dejanjih v postopku oddaje javnega naročila in jih zastopamo na odpiranju ponudb, vpogledih v dokumentacijo, vlaganju zahtevkov za revizijo, pritožb. Odzivnost in strokovnost, ki jo zagotavljamo, je tukaj zelo pomembna, saj so postopki javnega naročanja podvrženi izrazito kratkim rokom in drugim procesnim posebnostim, ki jih je potrebno upoštevati za vsebinsko obravnavo očitanih kršitev, bodi v fazi izpodbijanja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, odločitve o oddaji javnega naročila ali pa drugih nezakonitih ravnanj naročnika.

javna-narocila-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: