Aktualno

Postopek uveljavljanja delnega povračila plače na podlagi interventnega zakona

POSTOPEK UVELJAVLJANJA DELNEGA POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE NA PODLAGI DNE 20. 3. 2020 SPREJETEGA ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV (v nadaljevanju: ZIUPPP) IN KLJUČNA OPOZORILA

  • ZIUPPP naj bi bil predvidoma v Uradnem listu objavljen dne 28. 3. 2020, veljati pa naj bi začel naslednji dan, tj. 29. 3. 2020!!!!

Iz spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov izhaja, da bodo ob uveljavitvi zakona na portalu za delodajalce (pred prvo uporabo portala se je potrebno registrirati) objavili obrazec elektronske vloge skupaj z navodili.

 Do uveljavitve ZIUPPP je tako potrebno pripraviti:

  • opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije (navedba vzrokov za bistveno zmanjšanje obsega dela zaradi posledic epidemije, zaradi česar je posledično prišlo do prenehanja potreb po opravljanju določenega dela delavcev pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi; podatek o številu delavcev (hkrati najmanj 30% vseh zaposlenih delavcev), ki jim, zaradi poslovnih razlogov, začasno ne morete zagotavljati dela; ocena poslovodstva o možnostih ohranitve delovnih mest);
  • pisna ugotovitev, da zaradi poslovnih razlogov dela ne morete zagotavljati najmanj 30% vseh zaposlenih delavcev in, da ste jih zaradi tega napotili domov na čakanje;
  • pisno izjavo, s katero se zavežete ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo (v primeru, da so bili delavci pred tem doma na čakanju zaradi višje sile po šestem odstavku 137. člena ZDR-1, se rok šestih mesecev začne šteti od dneva, ko jih delodajalec napoti na čakanje po ZIUPPP);
  • pred sprejetjem odločitve, da je postalo nepotrebno delo hkrati najmanj 30% zaposlenih se je potrebno posvetovati s sindikatom in/ali svetom delavcev oziroma, če ni sindikata pa je potrebno o tem ukrepu obvestiti vse delavce;

Časovnica aktivnosti po uveljavitvi ZIUPPP (pod predpostavko, da zakon začne veljati 29. 3. 2020):

  • 30. 3. 2020 delavcem vročiti (glede na trenutne izjemne razmere, če je to mogoče, preko elektronske pošte) odredbe o začasnem čakanju na delo zaradi posledic epidemije _ vzorec odredbe o začasnem čakanju na delo zaradi posledic epidemije v prilogi;
  • Najpozneje do 7. 4. 2020 preko portala za delodajalce na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje vložiti elektronsko vlogo skupaj z opisom poslovnega položaja zaradi posledic epidemije zaradi katerega je postalo nepotrebno delo najmanj 30% zaposlenih, pisno izjavo, s katero se zavežete ohraniti delovna mesta delavcev na začasnem čakanju na delu najmanj šest mesecev po začetku začasnega čakanja na delo. Za vsakega naslednjega delavca, ki se mu odredi čakanje po  ZIUPPP, je potrebno v roku 8 dni od datuma napotitve na čakanje ponovno vložiti na Zavod RS za zaposlovanje vlogo skupaj z vsemi prilogami.
  • Na podlagi vloge bo Zavod RS za zaposlovanje izdal odločbo o priznanju pravice do delnega povračila izplačanih nadomestil in na podlagi te odločbe bo sklenjena še posebna pogodba, v kateri bodo določene medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med delodajalcem in Zavodom RS za zaposlovanje. Delno povračilo denarnega nadomestila bo s strani Zavoda RS za zaposlovanje izplačano zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, ko bo delodajalec izplačal nadomestilo plače (torej najmanj 1,5 meseca časovnega zamika pod predpostavko, da bodo odločbe izdane brez zamude in pogodbe sklenjene še pred prvim izplačilom).

Za dodatna vprašanja nas kontaktirajte na office1@azodvetniki.com