Aktualno

Insolvenčno pravo v času epidemije COVID-19

Kljub morebitnemu omejenemu delovanju organov družbe v trenutnih razmerah razglašene epidemije, je pravočasna ugotovitev insolventnosti družbe pomembna – člani organov vodenja ali nadzora družbe v primeru nepravočasne izvedbe ravnanj po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP) lahko namreč solidarno odškodninsko odgovarjajo.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP) uveljavlja dodatno neizpodbojno domnevo insolventnosti – domnevo glede zamujanja s plačilom plač in prispevkov za več kot en mesec od takrat, ko je družba prejela povračila nadomestil plače in prispevkov na podlagi interventne zakonodaje.

Če postane družba insolventna, nastaneta zanjo najprej dve bistveni obveznosti:

1.) obveznost enakega obravnavanja upnikov skupaj s prepovedjo prevzemanja novih nerednih obveznosti in

2.) obveznost analize vzrokov insolventnosti ter uveljavitev ustreznih ukrepov

Poslovodstvo mora ugotoviti finančni položaj družbe, analizirati vzroke za insolventnost in odločiti, ali je podana vsaj 50% verjetnost, da bo mogoče uspešno izvesti finančno prestrukturiranje družbe. Na podlagi te ocene se sprejme odločitev ali se bo družbo prestrukturiralo z ukrepi izvensodnega prestrukturiranja (npr. povečanje osnovnega kapitala), ali pa se bo vložilo predlog za začetek prisilne poravnave ali stečajnega postopka.

ZIUZEOP uvaja odlog obveznosti vložitve predloga za začetek prisilne poravnave ali stečajnega postopka za družbe, katerih insolventnost je nastala kot posledica razglasitve epidemije, in sicer do konca avgusta 2020. Če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana, se odlog podaljša še za 30 dni. Menimo, da takšen odlog pomeni, da poslovodstvo predlog za začetek prisilne poravnave ali stečajnega postopka lahko vloži tudi prvi (delovni) dan po koncu ukrepov po ZIUZEOP.

ZIUZEOP podaljšuje roke tudi za primer, ko je v skladu s poročilom o ukrepih finančnega prestrukturiranja potrebno sklicati skupščino zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe z novimi denarnimi vložki. Te ukrepe je potrebno začeti izvajati najpozneje do konca junija 2020. Če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana se ta rok podaljša še za 30 dni.

Aleš Avbreht, odvetnik

Anja Drečnik, odvetniška pripravnica